MANIFEST A FAVOR D’UNA NOVA REGULACIÓ DE L’AVORTAMENT A ESPANYA

Instagram Блеск Les organitzacions signants expressen el seu suport al desenvolupament d’una nova legislació en matèria de l’avortament a Espanya. Una regulació capaç de superar els problemes d’inseguretat jurídica per les dones i el personal sanitari i que corregeixi l’evident desigualtat i inequitat territorial que se n’ha derivat de l’actual legislació.

Facebook Блеск here Demanem una llei que acabi amb la intolerable tutela de l’actual regulació sobre el dret a decidir de les dones en relació amb la seva pròpia maternitat i que elimini tota criminalització de l’avortament garantitzant les adequades condicions de seguretat sanitària i jurídica tant per les dones com pel personal sanitari.

Instagram Детейлинг visit Després de quasi 25 anys de denúncia sobre les deficiències de l’actual llei, creiem que la societat espanyola reclama un nou enfocament en la regulació de l’avortament que posi al centre el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i la seva maternitat i que des de les recomanacions d’organismes internacionals ens apropin a les legislacions del nostre entorn.

Facebook Автостудия Глянец see Per aconseguir-ho considerem que és necessari respondre a les següents demandes:

Facebook Детейлинг see https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец 1.    Una Llei específica en matèria de salut sexual i reproductiva que elimini la tipificació de l’avortament com a delicte dintre del codi Penal. L’única referència que ha de quedar al codi penal sobre avortament, han de ser els casos en què es realitzi contra la voluntat de la dona o per imprudència. Demanem la supressió dels articles 145 i 147 bis del codi Penal vigent, que comporti una despenalització total de la interrupció voluntària de l’embaràs amb les excepcions dels articles 144 i 146.

2.    Garantia de la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa sanitària pública. Aquesta garantia ha de contenir:

  • Una regulació adequada de l’objecció de consciència que no pugui ser invocada de forma col·lectiva pels centres sanitaris.
  • La responsabilitat de les autoritats sanitàries en el desenvolupament efectiu de la prestació.
  • Suport i protecció al conjunt de professionals que practiquin efectivament avortaments, incloent-hi la formació i especialització des de les pròpies universitats.
  • Desenvolupament de protocols d’intervenció que assegurin, tant l’equitat territorial com la qualitat del servei a tota la xarxa sanitària pública i una adequada intervenció en matèria de prevenció i foment de pràctiques sexuals segures i saludables per a dones i homes.

3. El  reconeixement del dret a decidir de les dones en les vint-i-dues primeres setmanes d’embaràs ha se der combinat amb indicacions en el cas de malformacions fetals i de risc per a la salut de l’emabarassada que responguin a criteris mèdics, sense límit de termini.

4. Inexistència de període de reflexió obligatori previ a la intervenció:
Considerem que la informació sobre ajuts públics i drets socials i laborals relacionada amb maternitat/paternitat n’és necessària per a tota la població i un element essencial en l’estratègia de prevenció.
Per tant, la responsabilitat de l’Estat ha de plasmar-se en la més àmplia difusió d’aquesta informació. El fet de dirigir aquesta informació de forma directa i exclusiva a les dones que han pres la decisió de practicar-se una IVE, junt amb el dret d’estipular un període de reflexió obligatori, suposa un innecessari element de pressió i un qüestionament intolerable de la capacitat de les dones per a prendre decisions sobre la seva pròpia vida.

5. Reconeixement de l’autonomia de les dones de 16 anys per a decidir sobre la seva maternitat sense autorització de tercers. Per això instem a què es procedeixi a la modificació de la Llei 41/2002 d’Autonomia del Pacient suprimint la IVE de l’apartat 4 de l’article 9,  eliminant l’excepció que limita la capacitat de decisió de les majors de 16 anys sobre IVE.

6. Una adequada estratègia de prevenció d’embarassos no desitjats i d’educació i informació en salut sexual i reproductiva: Dirigida a tota la població, però especialment per a la població més jove. Considerem necessari un millor accés als mètodes anticonceptius que inclogui la financiació d’aquests mètodes, igual que d’altres productes farmacèutics inclosos dins del sistema sanitari públic. També exigim el desenvolupament d’una estratègia d’educació i informació en matèria de salut sexual i reproductiva, especialment a través de mesures que impulsin l’educació afectiva sexual dins de l’educació primària i secundària.

7. Finalment exigim una interlocució fluida, sistemàtica i en igualtat de condicions entre els partits polítics i les organitzacions feministes a l’hora de debatre l’avantprojecte de Llei i els posteriors desenvolupaments reglamentaris, amb la finalitat que es tinguin en compte les nostres aportacions de la mateixa manera que es fa amb la resta d’interlocutors.

En resum, volem una llei més precisa i més segura, que incorpori els avenços dels últims anys en relació amb els drets sexuals i reproductius, comparable amb les regulacions més progressistes dels païssos europeus del nostre entorn.

Per una maternitat lliure i responsable, per un avortament segur, estem a favor d’una nova Llei que materialitzi el dret de les dones a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat.

Signa!.  Dóna el teu suport a la reforma de la Llei de l’Avortament!

 SI NO

 captcha